Donnéen NEIE Member

Kontakt

footingclubitzig@gmail.com
+352 661 477 577 
FISCHER Dave
fischerdave1982@hotmail.com
+352 691 857 909
CCPLLULL (Postkonto)
IBAN LU54 1111 0587 9210 0000
 

Bestell um 661 477 577 sylvie.fischer@hotmail.de

Point de rencontre > Footing Club Itzig asbl

R.D.V. > 10h pour toutes les rondonnées IVV au Luxembourg

Comité 2022

Éieregäscht a Frënn vum Veräin

Séance Académique mat der Fanfare Izeg

De Foyer vum CELO ass prett fir den Éierewäin..

Org: Paul KRIDEL - Joël FISCHER - Patrick VALENTE - Josée BRAUN - Léo ZAHLEN (Excusé) Organisatounspresidentin; Sylvie FISCHER - Footing President; Dave FISCHER

Gebuertsdags-Kuch

50 Joër Izeger Wanderveräin am MyWort

Ons Wanderung 19 Juni 2022

Léif Memberen a Frënn,
vum Footing Club Itzig asbl
Mir soën jidder eenzelem
é ganz grousse Merci
fir all Hëllef an Présänz
an diem flotten Apéro Concert
vun der Fanfare Izeg
zur Jubiläums-Wanderung gëschter.