PW 029

 
 Den 1 Juli treffen mir ons fir Kontrollen 

    PW 029 ITZIG ëmzeänneren

     R-V : 13.00 um Start

( Startkaarten kritt Dir op der Plaz 1.50 € )